PODVODNO ISTRAŽIVAČKI KLUB

‘ M O R N A R ‘

 

 

S T A T U T

 

 

SPLIT, 22. kolovoza 2017.

 

Na temelju članka 13.  Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14), članka 14. stavka 3., Zakona o sportu (”Narodne novine’, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka  5. i 6. Zakona o tehničkoj kullturi (”Narodne novine”, broj 76/93., 11/94., i 38/09.) Skupština Udruge Podvodno istraživačkog kluba ‘Mornar’,  na  sjednici održanoj dana 22. kolovoza 2017. godine u Splitu  donosi

 

S T A T U T

PODVODNO ISTRAŽIVAČKOG KLUBA

‘MORNAR’

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:

– pravnom sljedništvu Udruge,

– nazivu sjedištu Udruge,

– o zastupanju Udruge,

– izgledu pečata Udruge,

– području djelovanja skladno ciljevima,

– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,

– gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu,

– načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge,

– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,

– pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i

načinu vođenja popisa članova Udruge,

– tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,

– izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,

te načinu   sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;

– izboru i opozivu likvidatora Udruge

– prestanku postojanja Udruge

– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom

– postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge

– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, te

drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

 

Članak 2.

Podvodno istraživački klub ‘Mornar’ je pravni sljednik društvenih organizacija:

-od 1958. godine sekcije ‘Frogmen’ saveza izviđaća Splita,

-od 22. svibnja 1958.godine klub ‘Podvodni izviđać’,

-od 1960.godine +Podvodno istraživački klub Mornar’

-2-

Članak 3.

Naziv Udruge je: Podvodno istraživački klub ‘Mornar’

Skraćeni naziv Udruge je: P.I.K. ‘Mornar’

Naziv na engleskom jeziku je: Underwater research club ‘Mornar’

Sjedište Udruge je: u Splitu, Uvala Baluni 2

Udrugu zastupa: Predsjednik-ca i tajnik-ca kluba

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

 

Članak 4.

 

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji,

a svoju djelatnost obavlja na području  Grada Splita odnosno Republike Hrvatske.

 

Udruga je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 5.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s obodno upisanim punim nazivom udruge na hrvatskom jeziku koji glasi: Podvodno istraživački klub ‘Mornar’ SPLIT, dok je u sredini pečata zastavica – plamenac ( trokutastog oblika ) sa plavo-bijelim poljem.

II.  PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 6.

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je sport, tehnička kultura, zaštita okoliša, kultura i umjetnost, obrazovanje, znanost i istraživanje, gospodarstvo.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, organiziranog i planskog razvitka i unapređenja podvodnih aktivnosti temeljenih na amaterizmu i dragovoljnosti.

Članak 7.

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • sportskim oblicima ronjenja i to:

sudjelovanje na sposrtskim natjecanjima,

sportskom pripremom,

sportsko natjecateljskim ronjenjem i to:

autonomnim ronjenjem,

-3-

ronjenjem na dah,

plivanjem perajama i brzinskim ronjenjem,

organizacija sportskih natjecanja,

rekreacijsko ronjenje.

 

–    tehničkim oblicima ronjenja koje će obavljati sukladno posebnim propisima i to:

podvodnom fotografijom, podvodniom video i ultrazvučnim snimanjem,

ronjenje plinskim mješavinamam

robotikom pod morem,

projektiranjem i izradom podvodnih upravljivih vozila,

izradom podvodnih lokatora,

rad i obrazovanje za rukovanje visokotlačnim uređajima,

obrazovanje u tehničkimoblicima ronjenja.

 

–    istraživanjem mora kroz:

istraživanje flore i faune mora,

ekologijom te zaštitom mora i podmorja, te općenito  domeni

održivog razvitka na i pod morem.

 

–    istraživanje povijesne i kulturne baštine pod morem koju će klub obavljati po

     posebnim propisima i to:

podvodnom arheologijom,

zaštitom podmorskih nalaza.

 

–    promicanje i unapređenje podvodnih aktivnosti,

–    organizira škole ronjenja te druge oblike stručnog usavršavanja članova,

–    organizira posebne programe rekreacije za osobe sa zdravstvenim smetnjama,

–    organizira savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina, skupova,

–    strukovno povezivanje  te profesionalno usavršavanje članova,

–    suradnja sa  drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu,  

     te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,

–    ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim udrugama i savezima,

–    izdavanje stručnih časopisa i drugih medijskih uradaka dukladno zakonu,

–   obavlja gospodarsku djelatnost sukladno zakonu, neposredno ili putem trgovačkog  

     društva kojeg je osnivać ili suosnivać odnosno poslovnom suradnjom,

–    obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose u ostvarivanju temeljnih ciljeva

     utvrđenih Statutom i sukladno zakonu.

 

Članak 8.

 

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom Udruga obavlja gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje tre vrste djelatnosti.

 

Udruga obavlja slijedeće gospodarske djelatnosti:

 

-4-

 

–     školovanje sportskih i profesionalnih ronilaca,

–     najmom sportske ronilačke opreme,

–     najmom i uslugama osnovnim sredstvima Udruge,

–     najmom poslovnih prostora Udruge,

–     organizacijom ronilačkih izleta, kampova,

–     organizacijom i uslugama u ronilačkom turizmu,

–     upravljanje i gospodarenje pomorskim dobrom,

–     upravljanje i gospodarenje lukama i lučicama,

–     uslugama izrade mehanotroničkih podvodnih sustava,

–     servisom ronilačke opreme i sredstava,

–     servisom opreme za ronjenje, pomorstvo te druge opreme,

–     organizacijom stručnih skupova, seminara,

–     podvodnim aktivnostima u podvodnoj arheologiji,

–     podvodnim aktivnostima u biologiji i ekologiji mora,

–     posebnim istraživačkim projektima pod morem,

–     uslugama nabavke i prodaje osnovne i posebne ronilačke opreme,

–     ugostiteljskim i drugim tirustičkim uslugama za ronioce.

 

 

Članak 9.

 

Gospodarska djelatnost provodi se radi stijecanja sredstava za provođenje plana i programa rada Udruge odnosno njenih članova.

Gospodarska djelatnost ne smije se obavljati za stijecanje dobiti članova Udruge ili trečih osoba.

Višak prihoda iz gospodarske djelatnosti odnosno profit mora se koristiti na način sukladno Statutu i zakonu.

 

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, web- stranicama i elektroničkom poštom,
 • javnim priopćavanjem.

 

Svi članovi Udruge imaj pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

 

Sjednice tijela Udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima te kad je u pitanju poslovna tajna.

 

 

 

-5

III. ČLANSTVO U UDRUZI, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 11.

Ciljane skupine članstva sa kojima Udruga radi su: akademska zajednica, branitelji-veterani, dheca-opća populacija, djeca sa teškoćama u razvoju, građani-opća populacija, inovatori, invalidi domovinskog rata, invalidi rada, mladi-opća populacija, mladi sa retardacijom, osobe sa amputacijom, osobe sa invaliditetom.

Članak 12.

Članom Kluba mogu postati svi državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske sukladno Statutu kluba i zakonu.

Strani državljanin ili osoba bez državljanstva može postati članom Kluba u uvjetima koje propisuju zakon o udrugama građana, nacionalni savezi tehničke kulture odnosno športske kulture, čiji je Klub član.

Članak 13.

Članom Kluba se postaje:

– upisom u registar članova Kluba koji vodi tajnik Kluba.

Članak 14.

Članovi Kluba su:

– punopravni članovi /seniori/,

– mladi članovi /juniori, kadeti, te djeca/,

– potpomažući članovi,

– privremeni – novi članovi,

– počasni članovi

Punopravni član Kluba može postati svaka osoba pod uvjetom da je navršila 18 godina života i da je poslovno sposobna.

Punopravni član ima pravo sudjelovati u upravljanju poslovima Kluba, te birati i biti biran u tijela Kluba, ako izvršava planove aktivnosti Kluba, učestvuje na natjecanjima, organizaciji i provođenju ostalih aktivnosti, koje su godišnjim planom rada usvojeni na Skupštini Kluba /aktivno članstvo/,  2 godine zaredom.

 

 

-6-

Pravo da bira i da bude biran može imati član bez statusa aktivnog članstva ( 2 godine aktivnog doprinosa) kojem taj status dodjeljuje Skupština kluba temeljem pisanog obrazloženja i prijedloga Upravnog odbora.

O učestvovanju punopravnih članova u aktivnostima Kluba, vodi se evidencija u tajništvu Kluba / evidencija aktivnog članstva/.

Plan rada i kalendar aktivnosti mora biti dostupan članovima i izvješen na oglasnoj ploči Kluba.

Mladim članom Kluba može postati osoba mlađa od 18 godina uz pismenu suglasnost roditelja odnosno skrbnika.

Potpomažući član Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja, u skladu s utvrđenim uvjetima financijskom potporom redovito pomaže razvoj i napredak Kluba i ostvarivanje njegovog programa.

Privremeni članovi kluba je fizičke osobe. To su novoprimljeni članovi koje Upravni odbor kluba prima u članstvo  temeljem završenog početnog tečaja ronjenja u klubu a upisnina na tečaju se priznaje kao članarina. Privremeni član može postati punopravni član posebnom odlukom Upravnog odbora ako je prethodno imao aktivan doprinos u radu kluba.

Počasnim članovima kluba mogu biti proglašene osobe izuzetno zaslužne za rad i razvoj Kluba, te ostvarivanje ciljeva i zadataka Kluba u cjelini. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 15.

Pravne osobe članstvu u Udruzi ostvaruju putem predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi posebnu odluku o prijemu.

Članak 16.

Punopravnim članom Udruge se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge.                                                           Odluku o prijemu donosi Upravni odbor a članom se postaje upisom u popis članova. Popis članova vodi tajnik-ca udruge.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:

 

-7-

– o osobnom imenu (nazivu pravne osobe),

-OIB-u                                                                                                               – datumu i mjestu rođenja (datumu osnivanja pravne osobe),

– datumu pristupanja udruzi,                                                                                          – kategoriji članstva,                                                                                              – datumu prestanka članstva u udruzi,

-a može sadržavati i druge podatke

 

Članak 17.

Upravni odbor Kluba određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

 

Članak 18.

Prava i obveze članova su:

 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju izborom u tijelima Udruge sukladno Statutu,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • plaćanje članarine,
 • davati prijedloge i mišljenja na rad tijela Udruge,
 • nadzirati rad Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

 

Članak 19.

Punopravni član stiječe pravo sudjelovanje u upravljanju, biranjem odnosno pravom da bude izabran u tijela Udruge ako je kao redovni član imao aktivni doprinos u radu.

Uvidenciju o aktivnom doprinosu vodi tajnik-ca kluba uz ovjeru Predsjednika-ce Udruge te mora biti unesen u osobne podatke člana u popisu članova.

Evidencija o aktivnom doprinosu članova je javni dokument i treba biti na uvid članovima preko oglasne ploće odnosno službene elektronske stranice Udruge.

Članak 20.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom

 

-8-

 

 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem
 • smrću

 

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako:

–  prekrši odredbe Statuta,                                                                                    –  ugrozi interese i ugled Udruge,                                                                                –  ako mu je sudskom  presudom zabranjeno javno djelovanje,                                    –  svojim ponašanjem ugrozi sigurnost  članstva, krši pravila sigurnosti ronjenja,                                                               –  zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu do kraja kalendarske godine.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

 1. TIJELA UDRUGE

Članak 21.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Likvidator

 

SKUPŠTINA

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni punopravni članovi udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 

-9-

Pravo odlučivanja imaju punopravni članovi Udruge koji imaju aktivan status (članak 12. Statuta).

Maloljetne osobe članovi udruge sudjeluju u radu skupštine udruge na načinin da imaju prava rasprave i primjedbi ali nemaju pravo odlučivanja, birati i biti birani.

Članak 23.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 (četiri) godine.

Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi.

Sjednice skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Sjednica Skupštine mora se javno objaviti najmanje 10 dana prije održavanja.

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge, Predsjednik  ili  Nadzorni odbor.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvati će predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni ili Nadzorni odbor dok sjednicu Upravnog odbora saziva najstariji član Upravnog odbora.

Članak 24.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti ili ostavke Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

-10-

Članak 25.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina punopravnih članova u aktivnom statusu Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Ako Skupštini nije nazočna natpolovična većina svih članova, nakon 30 minuta od zakazanog poćetka Skupština može pravovaljano odlučivati većinom prisutnih članova.

Članak 26.

Skupština udruge:

 • Usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava druga tijela udruge
 • bira i opoziva likvidatora udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o promjeni sjedišta udruge
 • odlučuje o promjeni pečata udruge
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge i isključenju iz članstva u drugom stupnju
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 27.

 

Upravni odbor sastoji se od 7 (sedam) članova koje bira i opoziva Skupština. Predsjednik udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravno odbora.

Članovi Upravnog odbora biraju se na 4 (četiri) godine.

 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

– postupaju suprotno odlukama Skupštine

– podnesu ostavku

– naruše ugled udruge

-11-

 

Razrješava li Skupština cijeli Upravni odbor, tada bira novi s punim mandatom.

Svaki član Upravnog odbora, predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja udrugom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za  razrješenje na prvoj sjednici.

U slučaju prestanka dužnosti Predsjednika, do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član Upravnog odbora.

 

Članak 28.

 

Upravni odbor obavlja slijedeće zadaće:

 • priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Skupštine
 • Saziva sjednice Skupštine predlaže dnevni red Skupštine, priprema materijale za skupštinu i izvršava njene odluke
 • prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva,
 • provodi plan rada između dviju sjednica Skupštine,
 • predsjednik ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom udruge,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruga,
 • imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih organizacija,
 • odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će udruga imati otvoren žiro-račun
 • obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu .

 

Upravni odbor radi na sjednicama koje se  održavaju najmanje jednom u 3 mjeseca.

Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje natpolovična većina članova a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

U izvanrednim okolnostima-potrebama sjednica Upravnog odbora i donošenje odluka može se provesti telefonski ili putem elektronske pošte. Tako donesene odluke moraju se potvrditi na prvoj slijedećoj sjednici Upravnog odbora.

 

 

NADZORNI ODBOR

Članak 29.

               

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela upravljanja Udruge, osim Skupštine udruge.

-12-

 

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput u 3 mjeseca saziva njegov predsjednik a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu biti izabrani za još jedan mandat.

 

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka  25.  stavak 2., 3. i 4. Statuta.

 

Članak  30.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Udruge,
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza,
 • prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge,
 • nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
 • nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge.
 • nadzire izvršenje odluka Skupštine, plana i progarama rada,
 • nadzire rad i djelovanje Udruge posebno u pozitivnom društvenom, stručnom i etičkom djelovanju,
 • nadzire ponašanje članova koje se temelje na toleranciji, poštivanju temeljnih zakonskih propisa, humanosti i etičkih normi.

Sva tijela Udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Udruge.

 

Nadzorni odbor ima pravo da, ako utvrdi grubo kršenje temeljnih odredbi Statuta i zakonskih propisa, podnijeti zahtijev za sazivanje izvanredne skupštine kluba.

 

Predsjednik kluba u roku 15 dana od podnošenja zahtijeva od strane Nadzornog odbora mora sazvati izvarednu sjednicu Skupštine kluba sa dnevnim redom po zahtijevu.

 

 

 

-13-

PREDSJEDNIK

Članak 31.

Udruga ima predsjednika.

 

Predsjednika bira Skupština  između članova Skupštine na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine na prijedlog minimalno 10 punopravnih članova Udruge.

 

Predsjednik Udruge:

 • zastupa i predstavlja Udrugu,
 • saziva sjednice upravnog odbora i predlaže dnevni red,
 • odgovara za pravilan i zakonit rad udruge,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,
 • podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu državne uprave,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

Članak 32.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje  član upravnog odbora kojeg imenuje Predsjednik.

TAJNIK-CA UDRUGE

Članak 33.

Tajnika-cu Udruge bira Upravni odbor na mandat od 4 (četiri) godine.

Tajnik-ca udruge:

 • obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi.
 • vodi popis članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
 • obavlja i druge poslove za potrebe Upravnog odbora i članova Udruge.

 

-14-

 

Članak 34.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Upravni odbor može osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 35.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Udruga može imati svoje niže ustrojstvene oblike , podružnice. Podržnice načelno nemaju status pravne osobe.  Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se posebnim odlukama Upravnog odbora sukladno Statutu i zakonu.

Ako se za Ustrojstvene oblike zahtijeva da moraju imati svojstvo pravne osobe, isto se može provesti samo na temelju posebne odluke Skupštine Udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik.

 

 

LIKVIDATOR

Članak 36.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba član Udruge ili osoba koja nije član udruge. Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga .

 

 1. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 37.

Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu:

 

-15-

 1. odluka skupštine o prestanku Udruge,

 

 1. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela

udruge   razdvajanjem,

 1. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje

redovne  sjednice skupštine, a ona nije održana,

 1. pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge,
 2. pokretanje stečajnog postupka,
 3. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog

za osnivanje Udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od

nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

 

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku rada Udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

 

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

 1. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 38.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarina,
 • dobrovoljni prilozi i darovi,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

–    obavljanjem gospodarskih djelatnosti sukladno zakonu,

 • financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

-16-

 

Članak 39.

 

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Naprijed prikupljena sredstva Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

 

 

 

VII.  RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U

        SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 40.

 

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

 

U slučaju da Skupština ne donese odluku o raspodjeli imovine, za isto se ovlasćuje Grad Split, ured za društvene djelatnosti odnosno Gradonačelnik-ca.

 

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

 

VIII.  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 41.

 

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

-17-

Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 42.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija, sukladno zakonu.

 

 1. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 43.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

 1. NADZOR

Članak 44.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

 

 

-18-

XII.  STATUSNE PROMJENE

Članak 45.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 23. ovog Statuta.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

 

 

XIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od dana pozitivnog rješenja izdanog od strane nadležnog tijela državne uprave.

 

Članak 47.

Statut Podvodno istraživačkog kluba ‘Mornar’ usvojen na skupštini Udruge 28. svibnja 2013. godine stavlja se van snage sa danom 25. kolovoza 2015. godine.

 

 

U Splitu, 22. kolovoza 2017. godine

PREDSJEDNIK UDRUGE

___________________

IVAN BRONZOVIĆ

 

 

 

 

-19-